Khiếu nại của Merchant với JETPAY – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Khiếu nại của Merchant với JETPAY

Khiếu nại của Merchant với JETPAY

Trong quá trình thực hiện đối soát giao dịch với JETPAY, Merchant thấy có sự chênh lệch:

  • Số tiền mà Merchant nhận được chênh lệch so với số tiền mà JETPAY và Merchant đã xác nhận đối soát trước đó
  • Số tiền Merchant đối soát chênh lệch so với bảng tổng hợp đối soát giao dịch của JETPAY đã gửi qua email

Merchant liên hệ JETPAY để thực hiện kiểm tra lỗi và xử lý chênh lệch.

Xem chi tiết quy trình đối soát giữa Merchant và JETPAY tại đây.

Bài viết này hữu ích chứ?