Tôi có thể đăng ký nhiều tài khoản với 1 số điện thoại hay 1 email được không? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Tôi có thể đăng ký nhiều tài khoản với 1 số điện thoại hay 1 email được không?

Tôi có thể đăng ký nhiều tài khoản với 1 số điện thoại hay 1 email được không?

Có thể đăng ký nhiều tài khoản với 1 số điện thoại nhưng không thể đăng ký nhiều tài khoản với 1 email.

Bài viết này hữu ích chứ?