Trên JETPAY Bankhub, Quản lý kinh doanh mong muốn xem được dữ liệu của các nhân viên do mình phụ trách thì phải làm thế nào – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Trên JETPAY Bankhub, Quản lý kinh doanh mong muốn xem được dữ liệu của các nhân viên do mình phụ trách thì phải làm thế nào

Trên JETPAY Bankhub, Quản lý kinh doanh mong muốn xem được dữ liệu của các nhân viên do mình phụ trách thì phải làm thế nào

Để Quản lý kinh doanh xem được dữ liệu của các nhân viên do mình phụ trách, anh/chị thực hiện tạo tài khoản cho Quản lý kinh doanh theo hướng dẫn sau:

  • Trên JETPAY BankHub, vào mennu “Quản lý người dùng”, chọn “Thêm người dùng”
  • Thực hiện khai báo thông tin của Quản lý kinh doanh
    • Chọn vai trò là “Quản lý kinh doanh”
    • Tại phần “Nhân viên dưới quyền” chọn các Nhân viên kinh doanh do mình quản lý
  • Sau khi khai báo xong, bấm “Lưu”

Sau khi khai báo Nhân viên dưới quyền, Quản lý Kinh doanh đã có thể xem được dữ liệu của những khách hàng do nhân viên của mình quản lý

Bài viết này hữu ích chứ?