Người đại diện theo pháp luật và người ký hợp đồng khác nhau được không? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Người đại diện theo pháp luật và người ký hợp đồng khác nhau được không?

Người đại diện theo pháp luật và người ký hợp đồng khác nhau được không?

Người đại diện theo pháp luật và Người ký hợp đồng có thể là 2 người khác nhau. Tuy nhiên, nếu Người ký hợp đồng không phải là Người đại diện theo pháp luật thì Người ký hợp đồng phải là người được ủy quyền. Người ký hợp đồng phải cung cấp các giấy tờ xác nhận ủy quyền có tính pháp lý.

Bài viết này hữu ích chứ?