Hướng dẫn nhà trường cập nhật hồ sơ đăng ký dịch vụ thanh toán học phí MISA – JETPAY – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn nhà trường cập nhật hồ sơ đăng ký dịch vụ thanh toán học phí MISA – JETPAY

Hướng dẫn nhà trường cập nhật hồ sơ đăng ký dịch vụ thanh toán học phí MISA – JETPAY

Sau khi nhà trường gửi hồ sơ, JETPAY sẽ thực hiện phê duyệt. Một số trường hợp hồ sơ thiếu, thông tin không hợp lệ,… JETPAY sẽ gửi mail cho kế toán (người thanh toán, đối soát) để yêu cầu cập nhật hồ sơ

  • Khi kế toán bấm vào “Cập nhật thông tin”, hệ thống sẽ mở trang hồ sơ như khi nhà trường gửi lên.
  • Nhà trường thực hiện cập nhật các nội dung như mô tả ở phần “Lý do” và bấm “Gửi thông tin”

Bài viết này hữu ích chứ?